Izvēlne
Pirkumu grozs

Interneta veikala lietošanas noteikumi

Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi interneta veikalā

1. Vispārējie nosacījumi

1.1. Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk – „Noteikumi”) paredz vispārējos NATUROPĀTIJA interneta veikala www.naturopatijatev.lv (turpmāk – „Naturopatija veikals”) nosacījumus. Noteikumi ir piemērojami, ja Pircējs izvēlas, pasūta un iegādājas NATUROPĀTIJA veikalā piedāvātās preces vai jebkādā citā veidā izmanto  NATUROPĀTIJA veikala sniegtos pakalpojumus.

1.2. NATUROPĀTIJA veikals ir mazumtirdzniecības interneta veikals, kas ir orientēts uz patērētājiem, kuri iegādājas preces personiskiem nolūkiem

1.3. NATUROPĀTIJA  veikalā preču tirdzniecību organizē, pilda un ar to saistītos pakalpojumus Pircējam sniedz Triada Consulting SIA, juridiskā adrese: Ropažu iela 14/1-71, Rīga LV1039, reģistrācijas nr.: 40103971404, PVN maksātāja kods LV 40103971404

1.4. Par Pircējiem šajos Noteikumos ir uzskatāmas personas, kuras iepērkas NATUROPĀTIJA veikalā vai izmanto citus veikala pakalpojumus. Izmantot NATU veikalu un tajā iepirkties ir tiesības (a) rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kuras ir pilngadīgas un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu, un (b) juridiskām personām, kuru vārdā rīkojas izpildinstitūcijas vai  pilnvarotie pārstāvji (turpmāk – „Pircējs”).

1.5. Pircējam, pasūtot preces NATUROPĀTIJA veikalā, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt.


2. Reģistrācija un personas datu apstrādāšana

2.1. Pircējam, kurš vēlas  izmantot NATUROPĀTIJA veikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, ir iespēja tās iegādāties, nereģistrējoties, vai veicot reģistrāciju NATUROPĀTIJA veikala sistēmā, aizpildot reģistrācijas anketu. Reģistrācijas anketā ir jānorāda šādi Pircēja personiskie dati: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, preču piegādes adrese, Latvijā reģistrēts tālruņa numurs, citi preču piegādei nepieciešamie dati. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis vārda un uzvārda vietā norāda juridiskās personas nosaukumu.

2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā norādītie dati būtu precīzi, pareizi un izsmeļoši. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, tam ir nekavējoties tie jāatjauno. NATUROPĀTIJA nekādā gadījumā nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Pircējam un (vai) trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus un (vai) neizsmeļošus personas datus, vai tos nav aktualizējis.

2.3. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt reģistrācijas datus, papildināt vai anulēt savu reģistrāciju. Anulējot reģistrāciju, Pircējam nav iespējas izmantot savu personīgo profilu NATUROPĀTIJA veikalā. Vēršam uzmanību tam, ka adreses un (vai) tālruņa numura maiņa ir būtiska un skar Pircēja turpmākus norēķinus ar debetkartēm vai kredītkartēm (skat. 3.3.2. punktu). 

2.4. Reģistrējoties Pircējs izveido individuālos pievienošanās datus (lietotāja vārdu un paroli) un apņemas tos glabāt noslēpumā, un neatklāt tos trešajām personām. Tiecoties samazināt nelikumīgas pieslēgšanās pie NATUROPĀTIJA veikala Pircēja vārdā risku, rekomendējams izveidot sarežģītu, grūti atminamu paroli (rekomendējams paroli izveidot no ne mazāk kā 8 simboliem, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un  pieturzīmes, izvairīties no viegli atminamiem vārdiem (Pircēja vārda, uzvārda u. c.) un (vai) cipariem (piem., dzimšanas datums) u. c.) un mainīt to ne retāk kā ik pēc 6 (sešiem) mēnešiem. Pircējs ir atbildīgs par tā izveidoto pieslēgšanās datu sarežģītību un to saglabāšanu, kā arī par jebkurām darbībām (datu nodošanu, iesniegtajiem preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u. c.), kuras NATUROPĀTIJA veikalā veiktas, pievienojoties ar individuālu Pircēja lietotāja vārdu un paroli. Ja NATUROPĀTIJA sniegtos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēdzoties pie interneta veikala, izmantojot Pircēja pievienošanās datus, NATUROPĀTIJA  šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs nozaudē pieslēgšanās datus, tam ir nekavējoties par to jāinformē NATUROPĀTIJA pa pastu, telefonu vai nosūtot elektronisko vēstuli, vai jānomaina pieslēgšanās dati, pievienojoties pie NATUROPĀTIJA veikala sistēmas sadaļā „Mani dati”. NATUROPĀTIJA nevar būt un nebūs uzskatāms kā atbildīgais par zaudējumu rašanos, kas nodarīti Pircējam, trešajām personām, pieslēdzoties pie NATUROPĀTIJA  veikala, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus. Pieslēgšanās datu drošība ir būtiska norēķinu ar debetkartēm vai kredītkartēm gadījumā (skat. 3.3.2. punktu).

2.5. Klienta personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar konfidencialitātes politiku. Ja Pircējs izmanto NATUROPĀTIJA veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Klienta personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi.

2.6. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju, nosakot, vai Pircējs un persona, kam tiek piegādātas preces, ir pilngadīgs (Latvijas Republikas likumos noteiktajos gadījumos) vai ne mazāk kā 18 gadu vecas, pārdodot un piegādājot preces, izsniedzot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksas un/vai naudu par Pircēja atdotajām precēm, parāda nokārtošanu, citu saistību izpildi, kas izriet no Pirkuma līguma, un Pircējam nodrošinot piekļuvi citiem NATUROPĀTIJA veikala pakalpojumiem.

2.7. Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu un marķējot atbilstošos laukus, kas norādīti šajos noteikumos.

3. Preču cenas, apmaksāšanas kārtība un termiņi

3.1. Preču cenas NATUROPĀTIJA veikalā un izveidotajā pasūtījumā ir norādītas Eiro ar PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā NATUROPĀTIJA veikalā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

3.2. Sveramo preču cena izveidotajā pasūtījumā aprēķināma prelimināri, saskaņā ar Pircēja norādīto preces daudzumu (svaru). Starpnieks pieliks visas pūles, lai īstais  sakomplektētās preces svars maksimāli atbilstu Pircēja pasūtītājam, taču nevar sniegt un nesniedz par to nekādas garantijas. Jebkurā gadījumā Starpnieks nodrošina to, lai, ja īstais preces svars būs lielāks nekā Pircēja pasūtītais, Pircējam tādēļ nevajadzētu papildus piemaksāt. Ja preces svara summas cena par piegādātās preces svaru ir mazāka, nekā Pircējs ir samaksājis (ja par preci Pircējs apmaksā pasūtījuma laikā), samaksātās un faktiskās cenas starpība izmaksājama uz Pircēja bankas kontu, no kura tika veikts maksājums par preci caur interneta bankas sistēmu vai kas ir saistīts ar debetkarti vai kredītkarti, kas tika izmantota norēķinoties par preci (turpmāk – „Pircēja konts”), ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no preču piegādes.

3.3. Pircējs norēķinās par preci vienā no šiem veidiem:

3.3.1. Apmaksa, pasūtījuma laikā izmantojot interneta banku: priekšapmaksa, izmantojot Pircēja izmantojamo interneta bankas sistēmu.

3.3.2. Apmaksa, pasūtījuma laikā izmantojot maksājuma karti: priekšapmaksa izmantojot Pircēja izmantojamu MasterCard, VISA vai VISA Electron debetkarti vai kredītkarti, kas ir izdotas Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs; citās valstīs izdotas maksāšanas kartes NATUROPĀTIJA veikalā norēķiniem šādā veidā nav izmantojamas. Maksājot par preci ar Pircēja kredītkarti vai debetkarti, Pircējam ir jāievada savi kartes dati. 

Gan ievadot kredītkartes vai debetkartes datus, gan arī norēķinoties ar kredītkarti vai debetkarti, Klients NATUROPĀTIJA veikala sistēmā neatstāj datus, jo maksāšanas operācijas veikšanai Pircējs tiek novadīts uz sertificēta pakalpojumu sniedzēja drošu serveri. No šī servera NATUROPĀTIJA veikala sistēmai ir atgriežama tikai daļēja informācija par maksāšanas kartes numuru.

3.4. Pircējam, izvēloties norēķināšanos par precēm to pasūtīšanas laikā atbilstoši Noteikumu 3.3. punktam, Pircējs par pasūtītajām precēm apņemas samaksāt nekavējoties, taču ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā no pasūtījuma iesniegšanas brīža. NATUROPĀTIJA uzsāk pasūtījuma izpildi pēc apmaksas saņemšanas un no šī brīža arī aprēķināms preču piegādes termiņš. Preču un to piegādes cenas ir norādītas, ieskaitot PVN.

3.4. PVN faktūrrēķinu NATUROPĀTIJA izraksta un Pircējam nosūta uz Pircēja Reģistrācijas anketā norādīto elektronisko pastu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc preču piegādes.

3.7. Pircējam, ja tas ir juridiska persona, ir tiesības norēķināties par precēm,  apmaksājot NATUROPĀTIJA izstādītos  priekšapmaksas rēķinus (izvēloties tādu apmaksāšanas veidu). Saņemot priekšapmaksas rēķinu, Pircējs maksājumu veic izmantodams savu internetbanku. Pircējam, neapmaksājot priekšapmaksas rēķinu 3 darba dienu laikā pēc rēķina piestādīšanas, pasūtījums tiks anulēts. Atbildība par Pircēja datu aizsardzību maksāšanas laikā šajā gadījumā gulstas uz atbilstošo banku, jo visas naudas operācijas noris bankas internetbankas sistēmā.

4. Preču komplektēšana un piegādāšana

4.1. NATUROPĀTIJA  veikala tirdzniecība veicama un preces piegādājamas Latvijas teritorijā.

4.2. Par preču piegādes pakalpojumu piemērojams maksājums, kas ir norādīts NATUROPĀTIJAS veikala mājas lapas sadaļā „Piegāde” un ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Preču piegādes maksājums var būt gan fiksēts, gan atkarīgs no Pircēja pasūtīto preču vērtības un (vai) piegādes termiņa.

4.3. NATUROPĀTIJA pieliks visas pūles, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā apmērā, taču nevar piešķirt un nepiešķir jebkādas garantijas. Ja pasūtījuma komplektēšanas vietā nav pasūtīto preču atlikuma vai preces pietiekamā daudzumā, NATUROPĀTIJA saglabā tiesības nepiegādāt preces, piegādāt mazāku preču daudzumu.

4.4. Ja Pircējs par precēm ir samaksājis to pasūtīšanas laikā, Nauda par Pircēja apmaksātām, taču NATUROPĀTIJA nepiegādātām precēm atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no sūtījuma piegādes.

4.5. Pircēja pasūtītās preces piegādājamas saskaņā ar klienta izvēlēto preču saņemšanas metodi.

4.6. Tādā gadījumā, ja NATUROPĀTIJA veikala sistēmā norādītajā piegādes adresē Pircējs vai tā NATUROPĀTIJA  veikala sistēmā norādītā persona - saņēmējs nav atrodama, NATUROPĀTIJA ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošai pilngadīgai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt NATUROPĀTIJA jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.

4.7. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs reģistrēdamies NATUROPĀTIJA veikala sistēmā ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai Pircēja norādīts saņēmējs nav atrodams, atkārtoti preces nav sūtāmas (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus samaksā par atkārtotu preču piegādi), bet iepriekš par precēm samaksātā nauda atmaksājama, izņemot preču piegādes maksu. Tādā gadījumā, ja pasūtījuma iesniegšanas laikā Pircējam tika piemērota piegādes maksājuma atlaide, taču preču piegāde nebija iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, NATUROPĀTIJA saglabā tiesības ieturēt no Pircējam atmaksājamās naudas summas pilnu preču piegādes maksu (kas ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī), neņemot vērā pasūtījuma iesniegšanas laikā piemērotās atlaides.

4.8. Ja ir izvēlēta piegādes metode ar kurjeru, preču piegādes laikā Pircējs vai tā norādītā persona kopā ar NATUROPĀTIJA pārstāvi (kurjeru)  pārbauda sūtījuma stāvokli, kā arī piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un piegādes pavaddokumentam. Pircējam vai tā norādītajai personai nepārbaudot sūtījuma stāvokli, piegādāto  preču komplektāciju un (vai) šajā punktā noteiktā kārtībā nepiefiksējot datus par sūtījuma bojājumiem, sūtījums ir uzskatāms par piegādātu atbilstoši veiktajam pasūtījumam un pienācīgā kvalitātē.

4.9 Preces pēc sūtījuma pārbaudīšanas Pircējam vai tā norādītajai personai nododamas tikai tad, kad Pircējs vai tā norādītā persona parakstās pavadzīmē, preču pavaddokumentā vai citā sūtījuma nodošanas- pieņemšanas dokumentā. Ja Pircējs fizisku trūkumu dēļ, slimības vai citu iemeslu dēļ nevar pats parakstīties elektroniskajos vai citos dokumentos, ar tā pilnvarojumu par to parakstās cita persona, Pircējam mutiski vai citādi apstiprinot parakstīšanās iespēju. Pircējam vai tā norādītajai personai neparakstoties preču pavadzīmē, preču pavaddokumentā vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā, preces Pircējam vai tā norādītajai personai nav nododamas un atkārtoti preces nav piegādājamas (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus samaksā par atkārtotu preču piegādi), bet iepriekš par precēm samaksātā nauda atmaksājama, ieturot preču piegādes maksu. Tādā gadījumā, ja pasūtījuma iesniegšanas laikā Pircējam tika piemērota piegādes maksas atlaide, NATUROPĀTIJA saglabā tiesībības ieturēt no atmaksājamās naudas summas visu preču piegādes maksu (kas ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī), neņemot vērā pasūtījuma iesniegšanas laikā piemērotās atlaides.

4.10. Tajos gadījumos, kad preču pieņemšanas laikā Pircējs ir pamanījis, ka sūtījumā nav atbilstošā preču daudzuma vai piegādātās preces neatbilst tā pasūtītajām precēm un tas nav norādīts faktūrrēķinā, pavadzīmē, preču pavaddokumentā vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā, Pircējam ir nekavējoties (preču piegādes laikā) jāinformē par to NATUROPĀTIJA. Ja Pircējs konstatē, ka piegādātās preces ir neatbilstošas kvalitātes, tas nekvalitatīvās preces nepieņem un tam tās ir jāatgriež kurjeram, bet preču atgriešanas faktu un iemeslu jāatzīmē faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas vai preču atgriešanas dokumentā.  Preču atgriešana tiek akceptēta tikai pilnos orģinālos neatvērtos iepakojumos.


5. Preču kvalitātes garantija un lietošanas derīguma termiņš

5.1. Visu NATUROPĀTIJA veikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas  pie katras preces esošajā preces aprakstā. Par informāciju par preču īpašībām (to  pareizību) atbild preču ražotāji un (vai) izplatītāji, bet NATUROPĀTIJA  ir atbildīgs tikai par pareizu šīs informācijas norādīšanu (nodošanu) patērētājiem, ja vien normatīvie akti nenosaka citādāk.

5.2. Tajos gadījumos, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem, precēm ir noteikts derīguma termiņš, NATUROPĀTIJA apņemas tādas preces pārdot Pircējam tā, lai tam tiktu sniegta reāla iespēja preces izmantot līdz to derīguma termiņa beigām.

6. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana

6.1. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties  no NATUROPĀTIJA veikalā noslēgtā preču pirkšanas- pārdošanas līguma, par to paziņojot NATUROPĀTIJA  rakstiski ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas. Brīvas formas paziņojumu, kurā skaidri identificēts Pircējs (vārds, uzvārds) un pasūtījuma datums, par atteikuma tiesību izmantošanu, vai piegādes dokumentam pievienoto atteikuma veidlapu, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, Pircējs nosūta NATUROPĀTIJAI uz šādu adresi: SIA “BAHCE”, Brīvības 108-1, Rīga LV1001, Latvija vai pa e-pastu: info@naturopatijatev.lv.

6.2. Iesniedzot rakstisku paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu,  Pircējam ir ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad ir nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, jāatgriež prece (ja tā tika piegādāta) šo Noteikumu 6.6. punktā noteiktā kārtībā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos atteikuma tiesību izmantošanas laikā, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

6.3. Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, t. i.,  fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

6.4. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības, ja ir konstatējams jebkurš no šādiem apstākļiem:

6.4.1. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

6.4.2. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

6.4.3. citos 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.

6.5. Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs pieteikt Starpniekam prasījumu par Līguma noteikumiem neatbilstošu preci atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un izmantot minētajā likumā noteiktās tiesības likumā noteiktajā kārtībā.

6.6. Līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai preci, attiecībā uz kuru izmantotas atteikuma tiesības vai kuras tiek atgrieztas atbilstoši Noteikumu 6.8. punktam, Pircējs   nosūta pa pastu vai bez maksas nodod NATUROPĀTIJA veikalā Brīvības 108-1, Rīga LV1001, pirms tam vienojoties ar NATUROPĀTIJA pa e-pastu info@naturopatijatev.lv par preču atgriešanas laiku. Izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu, sedz Pircējs. Ja Pircējs vēlas atgriezt preces to piegādes laikā, preces atgriežamas NATUROPĀTIJA pārstāvim (kurjeram), kurš tās piegādājis.

6.7. Atgriežot vai mainot NATUROPĀTIJA veikalā iegādātās preces, NATUROPĀTIJA ir tiesības pieprasīt aizpildīt NATUROPĀTIJA iesniegtu preču atgriešanas vai maiņas formu.

6.8. Atgriežamām vai maināmām kvalitatīvām precēm vai precēm, attiecībā uz kurām tiek izmantotas atteikuma tiesības, ir jābūt nesabojātām, tās nedrīkst būt zaudējušas preču pārdošanas izskatu (nav noņemtas un sabojātas etiķetes, nav noplēstas aizsargplēves u. c.), lietošanas īpašības un tās nevar būt lietotas. Precēm ir jābūt atgrieztām oriģinālā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs tās saņēma, obligāti ir jāiesniedz preču iegādes dokumenti, garantijas kartes (ja tās tika izdotas), lietošanas instrukcijas un citi preču piederumi. Ja preces nav pilnā komplektācijā, ir sabojātas, nekārtīgas vai nav atbilstoši iepakotas, NATUROPĀTIJA  ir tiesības nepieņemt preces, tās nemainīt un neatgriezt Pircējam par precēm samaksāto naudu.

6.9. Par precēm, attiecībā uz kurām Pircējs izmantojis atteikuma tiesības, samaksātā nauda, t.sk., piegādes izdevumi atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pircēja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.. NATUROPĀTIJA ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad NATUROPĀTIJA saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

6.10. Atgriežot vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas preces, kā arī līgumam neatbilstošas preces, NATUROPĀTIJA norēķinās, ievērojot Noteikumu 6.9. punktu, tomēr Pircējam atgriežama tā samaksātā preču piegādes maksa tikai tādā gadījumā, ja  tiek atgrieztas visas a pirkumu iegādātās preces. Piegādes maksa atgriežama kopā ar atmaksājamo summu par Pircēja iegādātām precēm.

7. Informācijas apmaiņa

7.1. NATUROPĀTIJA visus paziņojumus sūta un citādi kontaktējas ar Pircēju pa tā reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta adresi vai telefonu.

7.2. Pircējs visus paziņojums un jautājumus sūta un citādi kontaktējas pa e-pastu (info@naturopatijatev.lv) vai telefonu (+371 2 5677971).


8. Beigu nosacījumi un strīdus risināšana

8.1. Šie Noteikumi ir sagatavoti vadoties pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.2. Attiecībām, kuras ir izveidojušās uz šo Noteikumu pamata, piemērojamas Latvijas Republikas tiesību normas.

8.3. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei  zaudējumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.4. Jebkurš strīds, kas rodas starp Pircēju un Starpnieku, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos.

8.5. Ja strīdu starp Pircēju (patērētāju) un NATUROPĀTIJA nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs (patērētājs) iesniedz NATORPĀTIJA rakstveida iesniegumu (elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts), kurā norāda:

1) savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

2) iesnieguma iesniegšanas datumu;

3) strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

8.6. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams).

8.7. NATORPĀTIJA 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Pircējam (patērētājam) rakstveida atbildi uz iesniegumu un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par patērētāja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepriekš minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz patērētāja iesniegumu, NATUROPĀTIJA  nekavējoties rakstveidā informē par to patērētāju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

8.8. Ja NATUROPĀIJA uzskata, ka Pircēja (patērētāja) prasījums nav pamatots, vai ir gatavs piedāvāt patērētājam citu strīda risinājumu, tas rakstveidā par to informē patērētāju Noteikumu 8.7. punktā minētajā termiņā. NATORPĀTIJA  ir pienākums pamatot patērētāja prasījuma atteikumu.

8.9. Ja Pircēju (patērētāju) apmierina NATUROPĀTIJA  piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu.

8.10. Ja NATUROPĀTIJA  nesniedz atbildi uz Pircēja (patērētāja) iesniegumu Noteikumu 8.7. punktā noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka NATUROPĀTIJA atsakās izpildīt patērētāja prasījumu.

8.11. Ja NATUROPĀTIJA atsakās izpildīt Pircēja (patērētāja) prasījumu vai patērētāju neapmierina NATUROPĀTIJA  piedāvātais risinājums, patērētājs ir tiesīgs vērsties:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;

2) Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0, kas risina strīdus jomā, kurā darbojas Starpnieks; 

3) Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai;

4) tiesā.